2019 - kahekümne kaheksas lauluaasta

Proovid toimuvad 2 korda nädalas, dirigent on Ülle Sakarias

7. jaanuar, esimene proov

12. jaanuar, laululaager

19. jaanuar, üldlaulupeo naiskooride I eelproov ja ettelaulmine

23. veebruar, Tartu laulupeo eelproov

23. veebruar, XXV Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeva kontsert TÜ aulas. Kava

24. märts, üldlaulupeo valikkooride I eelproov

26. märts üldlaulupeo naiskooride II eelproov ja ettelaulmine

18. mai, üldlaulupeo valikkooride II eelproov

25. mai, laululaager

25. mai, Tartu laulupeo II eelproov

8. juuni, TÜ AKNAK vilistlaskoori, Jõgevamaa segakoori "Serviti", Äksi segakoori ja EMÜ meeskoori "Gaudeamus" ühiskontsert "Laulurõõm - Ülle Sakarias 60 " TÜ haridusteaduste instituudi aulas, Salme 1a. Kava

16. ja 21. juuni, Ajastukontserdi 1969 proovid

21. juuni, Ajastukontsert 1969 TÜ staadionil. Kava. Fotod. Video

22. juuni, Tartu laulupeo läbimang

22. juuni, Tartu laulupidu, rongkäik ja kontsert Tartu laululaval. Kava. Fotod. Video

4. - 6. juuli, XXVII üldlaulupeo valikkooride ja kooride proovid Tallinna Lauluväljakul

6. juuli, XXVII üldlaulupeo rongkäik ja valikkooride kontsert "Õpetajale" Tallinna Lauluväljakul. Kava.

7. juuli, XXVII üldlaulupidu "Minu arm" Tallinna Lauluväljakul. Kava. Fotod.

11. august, kontsert Tbilisi Neitsi Maarja Taevassevõtmise katedraalis. Kava. Foto

16. august, kontsert Batumi Botaanikaaias. Kava. Foto.

21. september, kontsert Palamusekirikus. Kava

1. detsember, ENLS Tartu ja Tartumaa naiskooride advendikontsert "Taeva teel" Tartu Pauluse kirikus, kunstiline juht Ülle Sakarias; laulsime ühendkooris ja esitasime eraldi 3 laulu. Kava

18. detsember, Jõulukontsert Tartu Kolgata kirikus koos EMLS Tartu meeskoori ja Alatskivi Kunstide Kooli laululastega, dirigendid Made Ritsing ja Ülle Sakarias. Kava

2020 - kahekümne üheksas lauluaasta

8. jaanuar, esimene proov, koori sünnipäeva tähistamine

19. veebruar, kontsert Eesti Rahva Muuseumi sillaalal. Kava

3. märts, TÜ Akadeemilise Naiskoori sünnipäev, koorile tähtsate isikute mälestamine Raadi kalmistul

6.-7. märts, laululaager

11. märts, kontsert Tartu Ülikooli Omicumis. Kava

1. juuni, esimene proov pärast COVID-19 eriolukorda

15. juuni, hooaja lõpetamine Ihastes: proov, sünnipäevade tähistamine. Kavas: M. Härma "Lauliku lapsepõli", L. Veevo "Suvine tuul", P. Uusberg "Kõik mu ümber lauluks muutub", M. Amor "Päikese tõusu aegu", K. A. Herman "Oh laula ja hõiska", M. Härma "Ei saa mitte vaiki olla", R. Dubra "Laudate"

26. august, sühishooaja esimene proov, alustame tavapäraselt proovide ja hääleseadega.

25. oktoober, Veljo Tormise 90. Nai- js neidudekooride kontsert "Tasase maa laul" Tallina Lauluväljaku klaassaalis, osaleme ühendkooris. Kava

Oktoober, stendi- ja videonäituse "Juhatab Vaike Uibopuu" ettevalmistamine, Tartu Kultuurkapitali projektitoetus. Videonäitus UTTV-s.

31. oktoober, Vaike Uibopuu juubelikontsert "Oo, muusika!" TÜ aulas, laulame eraldija ühendkooris G. Ernesaks "Muusikale" V. Uibopuu juhatusel; kontserdi salvestasid UTTV ja Klassikaraadio. Foto

 

 

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori

VILISTLASKOORI

P Õ H I K I R I

 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1.      Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor (edaspidi: vilistlaskoor) on mittetulundusühing, mis tegutseb Tartu Ülikooli juures.

1.2.      Vilistlaskoor jätkab 8. jaanuaril 1992. a Tartus dirigent Vaike Uibopuu juhtimisel alustanud Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori tegevust ja eesmärkide elluviimist ning kannab Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori akadeemilisi traditsioone.

1.3.      Koor juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.5.      Vilistlaskooril on oma märk, lipp ja muu sümboolika, mille kasutamine sätestatakse eraldi statuutidega. 

1.6.      Vilistlaskoori tegevusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7.      Vilistlaskoori aadress on Ülikooli 18, Tartu 50090.

 

 

2. TEGEVUSE EESMÄRGID

 

2.1.      Vilistlaskoori tegevuse eesmärk on naiskoorilaulu harrastamine, edendamine ja propageerimine, rahvustunde ja Tartu Ülikooli akadeemiliste kooritraditsioonide hoidmine, kultuurialane enesetäiendamine, suhtlemine teiste organisatsioonidega ning seltsielu arendamine, pakkudes lauljatele ja kuulajatele vaimset rahulolu.

2.2.      Oma eesmärkide saavutamiseks korraldatakse regulaarselt lauluproove ja hääleseadet; võetakse osa üldlaulupidudest, laulupäevadest jt muusikasündmustest; korraldatakse kontserte jt avalikke esinemisi Eestis ja mujal; moodustatakse kammerkoosseise, kaasatakse soliste, viiakse läbi laululaagreid, väljasõite ja seltskondlikke üritusi, valmistatakse ja levitatakse kontserdikavasid, salvestisi, vilistlaskoori tegevust tutvustavaid väljaandeid, meeneid jms.

 

 

3. LIIKMESKOND JA DIRIGENT

 

3.1.      Vilistlaskoori tegevliikmeteks võivad olla Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlased ja teised kõrgkoolide vilistlased, kel on varasem koorilaulukogemus, samuti Heino Elleri Tartu Muusikakooli õpilased ja lõpetanud.

3.2.      Vilistlaskoori tegevliikmeks juhatuse otsusega, mis on kooskõlas dirigendi seisukohaga.

3.3.      Vilistlaskoori liikmetel on õigus:

1) osaleda vilistlaskoori kõigis ettevõtmistes;

2) valida ja olla valitud vilistlaskoori juhatusse;

3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vilistlaskoori tegevuse kohta;

4) kasutada vilistlaskoori sümboolikat ja vara vastavalt põhikirjale ja juhatuse otsustele;

5) mõjuvail põhjustel taotleda avaldusega vilistlaskoori juhatuselt reservi arvamist. Reservis olevat vilistlaskoori liiget ei loeta tegevliikmeks;

6) saada hüvitist vilistlaskoori juhatuse poolt määratud ülesannete täitmisel tekkinud kulutuste katmiseks;

7) lahkuda vilistlaskoorist omal soovil.

3.4.      Vilistlaskoori liige on kohustatud:

1) teadma ja täitma vilistlaskoori põhikirja ja teiste vilistlaskoori elu sätestavate dokumentide nõudeid;

2) tegevliikmena mitte puuduma mõjuva põhjuseta lauluproovidest ja kontsertidest;

3) heaperemehelikult hoidma ja kasutama tema kätte usaldatud vilistlaskoori vara (noote jm) ning koorist lahkudes selle tagastama;

4) aitama juhatusel ellu viia vilistlaskoori eesmärke;

5) kandma esinemistel kokkulepitud vormiriietust;

6) tasuma õigeaegselt vilistlaskoori liikmemaksu. Vilistlaskoorist lahkunud liikmetele liikmemaksu ei tagastata.

3.5.      Dirigent on vilistlaskoori kunstiline juht, kelle juhtimisel viib vilistlaskoor ellu  muusikalisi eesmärke ning kes suunab koos juhatusega vilistlaskoori tegevusi vastavalt põhikirja punktile 4.3.  Dirigent võib koori muusikaliste eesmärkide täitmiseks kaasata abidirigente.

3.6.      Vilistlaskoori tegevliikmeid, kes on pidevalt vilistlaskoori tööst osa võtnud vähemalt kümme aastat, kellel on vilistlaskoori ees suuri teeneid ja kes on eeskujulikult täitnud koori tegevliikme kohustusi, võib juhatus valida vilistlaskoori teeneliseks liikmeks.

3.7.      Vilistlaskoorist lahkumise ning koorist väljaarvamise tingimused ja kord.

3.7.1.   Vilistlaskoori tegevliige või reservis olev liige, kes soovib koorist lahkuda, esitab vilistlaskoori juhatusele lahkumisavalduse, mille alusel ta kustutatakse vilistlaskoori nimekirjast.

3.7.2.   Vilistlaskoori nimekirjast arvatakse juhatuse otsusega välja tegevliikmed, kes pole vilistlaskoori tegevusest üle poole aasta ette teatamata ja/või ilma mõjuva põhjuseta osa võtnud, on eiranud põhikirja nõudeid või on käitunud vilistlaskoori suhtes ebaväärikalt.

3.8.      Vilistlaskoori seeniorliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed.

3.8.1. Vilistlaskoori seeniorliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed ei ole mittetulundusühingu liikmed Mittetulundusühingu seaduse mõttes.

3.8.2.   Vilistlaskoori liikmeid, kes on osalenud vilistlaskoori töös vähemalt viis aastat, kuid ei soovi enam osaleda vilistlaskooris tegevliikmetena ning on siirdunud pensionile, võib nende avalduse alusel lugeda vilistlaskoori seeniorliikmeteks. Juhatus peab sidet seeniorliikmetega ning saadab neile teavet koori üritustes kohta, milles nad on kutsutud osalema. Seeniorliikmed ei ole kohustatud maksma koori liikmemaksu ega osalema üldkoosolekul.

3.8. 3.  Vilistlaskoori üldkoosolek võib valida vilistlaskoori suhtes eriliste teenetega silma paistnud isikuid auliikmeiks. Auliige arvatakse välja juhatuse otsusega liikme avalduse alusel või tema surma korral.

3.8.4.   Vilistlaskoori toetajaliikmeteks võib valida füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes on vilistlaskoori majanduslikult toetanud või aidanud vilistlaskoori eesmärke muul viisil ellu viia ning soovivad toetust jätkata. Toetajaliikme võib välja arvata juhatuse otsusega kui ta ei ole kahe tegevusaasta jooksul vilistlaskoori toetanud.

 

4. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 

Vilistlaskoori tegevust juhivad üldkoosolek ja juhtkond, millesse kuuluvad juhatus, dirigent ja häälerühmade vanemad.

4.1.      Üldkoosolek

4.1.1.   Vilistlaskoori kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, kuhu kuuluvad kõik Vilistlaskoori tegevliikmed ja dirigent (dirigendid). 

4.1.2.   Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt kord kolme aasta jooksul juhatuse eestvõttel.

4.1.3.   Erakorraliselt võib juhatus üldkoosoleku kokku kutsuda vähemalt 1/3 kooriliikmete taotlusel.

4.1.4.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole vilistlaskoori tegevliikmetest. Üldkoosolekud protokollitakse.

4.1.5.   Üldkoosolek võtab vastu otsuseid vilistlaskoori tegevuse põhivaldkondades, sh

1) kinnitab põhikirja ning teeb selles vajaduse korral muudatusi ja täiendusi. Vilistlaskoori põhikirja vastuvõtmiseks või selle muutmiseks on vajalik vähemalt üldkoosoleku 2/3 häälteenamus;

2) valib lahtisel hääletusel vilistlaskoori esinaise, juhatuse ja revisjonikomisjoni;

3) kuulab ära juhatuse ja revisjonikomisjoni aruande, annab hinnangu nende tegevusele.

4.2.      Juhatus

4.2.1.   Vilistlaskoori juhatuse volitused kestavad kolm aastat.

4.2.2.   Juhatuse koosseisus on 3-9 liiget. Juhatusse võib valida ainult tegevliikmeid. Dirigent kui juhatuse liige ei pea olema tegevliige. Juhatus tegutseb koostöös dirigendiga. Juhatus valib esinaise, kes peab olema Tartu Ülikooli vilistlane või Tartu Ülikooli töötaja

4.2.3.   Esinaine on vilistlaskoori tegevjuht, kes

1) juhib juhatuse tööd;

2) annab juhatuse tegevusest aru üldkoosolekule;

3) esindab vilistlaskoori kõigis organisatsioonides ja isikute ees;

4) sõlmib ja teostab vilistlaskoori nimel tehinguid ning toiminguid.

4.2.4.   Teised üldkoosoleku valitud juhatuse liikmed tegutsevad vastavalt juhatuse otsusele järgmistel tegevusvaldkondadel:

Koori siseelu juhtimine e koorivanema, esinaise asetäitja funktsioon; rahanduslik tegevus, sh kulude-tulude arvestus, suhtlemine fondide ja sponsoritega; vilistlaskoori arhiivi korrastamine, säilitamine ja tutvustamine, vilistlaskoori vara ja ürikute kogumine; kirjavahetuse pidamine, teiste isikute ja organisatsioonidega kontaktide loomine ja hoidmine; koorielu tehniline korraldamine, sh proovi- ja esinemisruumide, transpordi jms korraldamine; laulupeo- ja kontserdireiside  korraldamine; arendustegevus ja suhtekorraldus, projektide algatamine jm.

4.2.5.   Vilistlaskoori juhatus täidab järgmisi ülesandeid:

1) organiseerib üldkoosoleku otsuste täitmist ning juhib vilistlaskoori tegevust vastavalt põhikirjale;

2) koostab ja kooskõlastab dirigendi ja kooriliikmetega lauluaasta ja semestri tegevuskavad ja korraldab nende elluviimist;

3) otsustab koos dirigendiga vilistlaskoori liikmeks vastuvõtmise ning nimekirjast kustutamise; kinnitab reservi avaldused;

4) korraldab vilistlaskoori sümboolika ja vara soetamist ja kasutamist;

5) koostab lauluaasta eelarve ja korraldab selle täitmist, korraldab raamatupidamise;

6) määrab liikmemaksu ja sihtotstarbeliste osamaksude suuruse;

7) valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku.

8) ja muud juhatuse ülesanded

4.2.6.   Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning nad on otsustusvõimelised, kui osaleb vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.

4.2.7.   Juhatus moodustab vajaduse korral toimkondi.

4.3.      Dirigent

            1) püstitab vilistlaskoori kunstilised eesmärgid ning kavandab nende elluviimise teed, luues kooriliikmetele võimaluse viljelda koorilaulu huvitegevuse korras;

            2) valib vilistlaskoori repertuaari lähtuvalt kunstilistest eesmärkidest ja hooajast ning vastavuses koori võimalustega, valmistab ette repertuaari ja juhatab kontserte;

3) esindab vilistlaskoori dirigendina;

4) kaasab vajaduse korral abidirigente, koormeistreid, soliste, kontsertmeistri jt;

5) määrab kooriliikmetega kokkuleppel proovide sageduse ja ajad; koostab koos juhatusega kontsertide ja esinemiste plaanid;

6) võtab koos juhatusega vastu vilistlaskoori uusi liikmeid, nimetab kontsertkoosseisud ja lauljate kuulumise häälerühmadesse;

7) saab oma tegevuse eest vilistlaskoorilt kokkulepitud tasu.

4.4.      Häälerühmade vanemad valitakse häälerühmades lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega. Nad peavad arvestust häälerühma liikmete osavõtu kohta vilistlaskoori proovidest ja üritustest, koguvad liikmemakse, korraldavad jooksvat asjaajamist ning viivad koos juhatuse ja dirigendiga ellu vilistlaskoori eesmärke.

4.5.      Revisjonikomisjon on 1-3liikmeline ja valitakse kolmeks aastaks. Vilistlaskoori juhatuse liikmed ja raamatupidaja ei tohi kuuluda revisjonikomisjoni koosseisu. Revisjonikomisjon  kontrollib vilistlaskoori majandustegevust ja esitab üldkoosolekule kaasettekande tegevusaruande kohta.

 

 

5. VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1.      Vilistlaskoor on isemajandav organisatsioon. Tal on õigus

1) omada vilistlaskoori tegevuseks vajalikke rahalisi vahendeid ja vara ning vallata, kasutada ja käsutada neid kooskõlas põhikirjaga;

3) sõlmida lepinguid asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega ning maksta stipendiume;

4) kompenseerida vilistlaskoori liikmetele neile pandud ülesannete täitmisel tekkinud kulutused.

5.2.      Vilistlaskoori rahalised vahendid moodustuvad järgmistest sissetulekutest:

1) liikmemaksud;

2) sihtotstarbelised annetused;

3) vilistlaskoori ürituste korraldamisest jm põhikirjalisest tegevusest saadud tulud;

4) vabatahtlikud maksud ja annetused;

5) fondidest, sihtasutustest jm taotletud vahendid, toetused jms.

5.3.      Vilistlaskoori vara hulka kuuluvad vilistlaskoori lipp, arhiiv, noodid, vilistlaskoori vahendite eest muretsetud esinemisriided. Kooriliikmete kasutuses olevaid vilistlaskoori noote ei ole lubatud kinkida, müüa, kasutamiseks või muuks otstarbeks anda koorivälistele isikutele, välja arvatud dirigendi loal.

5.4.      Vilistlaskoori vara ja rahaliste vahendite kasutamise otstarbekust ja vastavust põhikirjale kontrollib revisjonikomisjon.

 

 

6. TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1.      Vilistlaskoor peatab või lõpetab oma tegevuse, ühineb või jaguneb üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab 2/3 kohalolijatest ja vastavuses mittetulundusühingute seadusega.

6.2.      Vilistlaskoori tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vilistlaskoori vara teisele tulumaksusoodustusega      mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Põhikiri on vastu võetud vilistlaskoori üldkoosolekul  18.  veebruaril 2009. aastal.

 

 

 

2012 – kahekümne esimene lauluaasta           Repertuaar

Dirigent Vaike Uibopuu, teda abistavad Grete Maipuu, Katrin Ohlovikov ja Roosi Rõõmusaare.

4. jaanuar. Uue lauluaasta esimene proov                  

9. jaanuar. Proov koori aastapäeva märkimisega       Pildid

30. jaanuar. Marja-Liisi juubel botaanikaaias        Pildid

18. veebruar. Laululaager Tartu Ülikooli peahoones ja kontsert „Kõik mis meil head on“ Tartu Raekoja saalis       Kava

5. märts. TÜ Akadeemilise Naiskoori sünnipäeva tähistamine

11. märts. Ester Mägi 90. sünnipäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinna Ülikooli aulas. Esikoht B-kategoorias (93,3 punkti). Vaike Uibopuu nimetati B-kategooria naiskooride parimaks dirigendiks, Märten Karm konkursi parimaks kontsertmeistriks       Kava ja pildid

11. märts. Vivaldi Magnificati proov koos Inseneride Meeskooriga Tallinna Tehnikaülikoolis       Pildid

15. märts. Kontsert Tartu Linnamuuseumis rahvusvahelise seminari „Ettevõtlus ja ülikool kooskõla otsinguil“ osalejatele

14. aprill. TÜ AN vilistlaskoor 20. Kontsert „Gloria musicae“ Inseneride Meeskooriga TÜ aulas        Pildid
               Koori aastapäeva vastuvõtt TÜ ajaloo muuseumi valges saalis

26. aprill. Esinemine Kambja kultuurikeskuses Ignatsi Jaagu kooli 325. aastapäeval

28. aprill. TÜ AN vilistlaskoor 20. Kontsert „Gloria musicae“ Inseneride Meeskooriga Tallinna Metodisti kirikus  Pildid
Kontserdisarja lõpetamine kõigi esinejate osavõtul Tallinna Ülikooli kohvikus

14. mai. Koori proov Puhjas       Videod

22. mai. Esinemine Grete Maipuu riigieksamil Tartu Salemi kirikus ja pidu kohvikus „Anna edasi!“       Kava

7.-8. juuli. Laulureis Hiiumaale, esinemised Soera talumuuseumis, Kassari kabelis, Orjaku sadamas, Heltermaa käsitöömajas jm       Pildid           Videod

5.-8. august. Koori ja koori vilistlaste suvereis Lõuna-Prantsusmaale

29. august. Koori suvelõpu koosolek       Pildid

17. september. Suvereisi piltide vaatamine

10. september. Sügissemestri esimene proov

2. detsember. XVIII Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev Tartu Peetri kirikus        Kava

9. detsember. Advendikontsert „Helgus“ koos EMLS Tartu Meeskooriga Salemi kirikus           Kava     Pildid

 

2013 – kahekümne teine lauluaasta           Repertuaar

Proovid toimuvad kaks korda nädalas Tartu Ülikooli peahoones ja Oecunomicumis Vaike Uibopuu, Terje Heido-Rosenbergi ja Katrin Ohlovikovi juhatusel. Sügissemestril alustavad kooriga tööd Tiiu Sinipalu ja Ülle Sakarias.

14. jaanuar. Uue lauluaasta esimene proov

25. märts. Esinemine Richard Ritsingu 110. sünniaastapäeva kontserdil TÜ aulas       Pildid ja kava        Video

27. märts. Ühislaulmine priiuse põlistamise päeval Tartu Raekoja ees

Mai. Laulupäevade proovid

24. mai. Esinemine Salemi kirikus Tartu H. Elleri nimelise Muusikakooli kontserdil. Dirigent Katrin Ohlovikov  Kava

27. mai. Esinemine Katrin Ohlovikovi riigieksamil Tartu Ülikooli aulas

8. juuni. Naiskooride laulupäev  „Oi seda heledat ilmakest“ Põlvas        Kava        Pildid

12. juuni. Lauluaasta lõpetamine Hellenurme veskis      Pildid

19.-25. august. Koori suvereis Portugali

September. gissemestri esimene proov

14. november. Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeva ühisproov Tartu Kutsehariduskeskuses

23. november. XIX Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev TÜ aulas       Kava

15. detsember. Kontsert „Küünlasäras“ EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Salemi kirikus       Kava       Pildid

 

2014 – kahekümne kolmas lauluaasta           Repertuaar

On üldlaulupeo aasta ja koor osaleb üldlaulupeol, omandades nii üld- kui erikooride repertuaari. Dirigentideks Tiiu Sinipalu ja Ülle Sakarias.
Sel aastal möödub 150 aastat eesti helilooja, koorijuhi ja muusikaelu korraldaja ning ühiskonnategelase Miina Härma ja tema kaasaegsete Anna Haava ja Aino Tamme sünniaastapäeva kontsertetendustega „Miina Härma aeg“. Pidades silmas, et M.Härma oli esimesi naiskoorimuusika arendajaid, esimene eesti kõrgharidusega naine ja Tartu Ülikooli audoktor, peab koor tema juubeliaasta tähitamist oma kohuseks ja suureks auks.

6. jaanuar. Esimene proov ja koori sünnipäeva tähistamine

6. veebruar. Laulupeo „Aja puudutus“ naiskooride proov ja ettelaulmine Tartu Tamme gümnaasiumis

9. veebruar - osalemine Segakooride Seltsi korraldatud kontserdil „Miina Härma 150“ Vanemuise kontserdisaalis     Kava

17. veebruar. Koori üldkoosolek, valitakse uus juhatus.

12. aprill. Laulupeo eelproov ja ettelaulmine Õpetajate Seminari aulas

4. mai. Valiknaiskooride proov TÜ aulas

5. mai. Kontsertetenduse „Miina Härma aeg“ peaproov TÜ muuseumi valges saalis

7. mai. Kontsertetendus „Miina Härma aeg“ Tartus, Biokeskuse saalis

18. mai. Kontsertetendus „Miina Härma aeg“ Tartus, TÜ muuseumi valges saalis      Kava       Video

7. juuni. Miina Härma 150 sünniaastapäevale pühendatud Tartu laulupidu „Enne ja nüüd“       Kava

15. juuni. Esinemine Luunjas: „Tule tulemine“ (proov, tule saabumine, kontsert)

27. juuni. Esinemine TÜ filosoofiateaduskonna 3 instituudi bakalaureuseastme lõpuaktusel       Kava       Video

4. juuli. Osalemine laulupeotule vastuvõtmisel „Estonia“ ees ja Metsakalmistul

4.-6. juuli. Üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ Tallinna lauluväljakul       Kava       Pildid

1.-8. august. Koori suvereis Iirimaale

8. september. Sügissemestri esimene proov

11. oktoober. Kontsertetendus „Miina Härma aeg“ Tartu Ülikooli Narva Kolledžis       Pildid

19. oktoober. Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäeva kontsert-plaadiesitlus Estonia kontserdisaalis   Kava    CD tellimine

22. november. XX Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev       Kava 

21. detsember. Advendikontsert „Kumiseb kell“ EMLS Tartu Meeskooriga Salemi kirikus       Kava ja pildid

 

2015 – kahekümne neljas lauluaasta         Repertuaar

Proovid toimuvad kaks korda nädalas Tartu Ülikooli peahoones. Dirigendid on Tiiu Sinipalu ja Ülle Sakarias.

14. jaanuar. Uue lauluaasta esimene proov

21. veebruar. Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert Tartu Pauluse kirikus    Kava ja pildid     Video

20. märts. Varakevadine kontsert Eesti Kirjandusmuuseumi saalis          Kava ja pildid

11.aprill. Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinna Ülikooli aulas. 
Võistlesime B-kategoorias ja saavutasime 2. koha           Pildid

30. mai. Vaike Uibopuu 75. sünnipäeva tähistamine          Kava ja pildid           UTTV pildid           UTTV video

26. juuni. Esinemine filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi filosoofia ja semiootika instituudi kultuuriteaduste ja kunstide instituudi bakalaureuseõppe lõpuaktusel            UTTV pildid           UTTV video

27. juuni – 3. juuli. Puhkusereis Küprosele

22. august. Vaba Rahva Laul Tartu Lauluväljakul. Kontsert armastatud poplaulja Jaak Joala(65) ja ooperitähe Georg Otsa(95) repertuaaris olnud tuntud lauludest

24. august. Sügishooaja alustamine: suve sünnipäevalaste õnnitlemine ja suvemuljete jagamine Leeni aias   Pildid

7. september. Semestri esimene proov

19. september. Kodukotuse 25. tegevusaasta tähistamine. Esinemine aktusel Õpetajate Seminari aulas

20. september. Laululaager Tartus

23. oktoober. Dotsent Olev Saksa juubeliüritus "Muusikaline tund" TÜ aulas. Olev Saks on füüsik, ülikooli katsekoja rajajaid ja leidur. Ta laulab EMLS Tartu Meeskooris ja on laulnud pikka aega TAM-is ning olnud TAM-i solist. Ja muu hulgas ülikooli 350. aastapäeva kultuuriürituste, sh kooride osavõtu peamisi korraldajaid 1982. aastal.    UTTV video

5. detsember. Tartu ja Tartumaa nais- ja neidudekooride advendikontsert Tartu Salemi kirikus          Kava ja video 

20. detsember. Jõulukontsert EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Kolgata Baptistikoguduse saalis Veski 40
                                                                                                                 
 Kava         Pildid        Video  

2016 – kahekümne viies lauluaasta  

Proovid toimuvad kaks korda nädalas Tartu Ülikooli peahoones. Dirigentidena jätkavad kevadsemestril Tiiu Sinipalu ja Ülle Sakarias, sügisel dirigeerib Ülle Sakarias, häält seab Karmen Puis.

10. jaanuar. Koori sünnipäeva tähistamine       Pildid

11. jaanuar. Uue lauluaasta esimene proov

29. veebruar. Rudolf Jõks - 120. Meenutame naiskoori legendaarset hääleseadjat papi Jõksi       Pildid

11.-13. märts. Osalemine viiendal rahvusvahelisel koorifestivalil Gdanskis       Programm     Tulemused    Pildid

9. aprill. Osalemine XIII Eesti kammerkooride festivalil Jõhvis        Kava     Tulemused     Pildid

29. aprill. XXII Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev TÜ aulas kell 19      Kava ja pildid

28. mai. UMA PIDO laulupidu Põlvas Intsikurmus       Kava ja pildid       umapido.ee

4. juuni. Üle Maarjamaa. Nais- ja neidudekooride laulupäev Pärnu Vallikäärus       Ajakava       Kava ja pildid      Video

15. juuni. Hooaja lõpetamine botaanikaaias      Pildid

21.-28. juuli. Puhkusereis Maltale

19. august. Jätame hüvasti koori asutajaliikme ja krooniku Evi Samarüütliga       Pildid

24. august. Suve sünnipäevalaste õnnitlemine ja sügissemestri alustamine Laulupeomuuseumis       Pildid

5. september. Esimene proov sügissemestril

14. detsember. Jõulukontsert EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Kolgata Baptistikoguduse saalis Veski 40 kell 19      Kava    Pildid

2018 - kahekümne seitsmes lauluaasta

Proovid toimuvad kaks korda nädalas Tartu Ülikooli peahoones. Dirigendina jätkab Ülle Sakarias.

8. jaanuar, uue lauluaasta esimene proov

28. jaanuar, laululaager

17. ja 18. veebruar, laululaager

28. veebruar, "Lahtilaulmine"  (avatud peaproov) ERMi fuajees

10. märts, osaleme nais- ja neidudekooride võistulaulmisel (B-kategooria VI koht)

19. mai, laululaager

19. mai, Uma Pido peaproov Vanemuise kontserdimajas

25. mai, Europa cantat eelproov

2. juumi, Uma Pido Võru Kubija laululaval

4.-11. juuni, Bulgaaria koorifestival  (6.-10 juuni, Balchiknais- ja meeskooride kategoorias esikoht ja preemia)

3. august, Europa cantat Tallinna Lauluväljakul

12. august, Tartuffi eelproovid

13. august, flmikontsert "Põhjavaim, Eesti filmi maastikud, Tartuffi avaõhtul

2. september, laululaager

8. september ja 9. september, ühiskontserdid Lapenranta naiskooriga "Ei saa mitte vaiki olla"  TÜ muuseumi valges saalis  ja Jaani kirikus (kavad)

5. detsember, jõulukontsert ELMS Tartu meeskooriga Kolgata kirikus (foto, kava)

 

 

2017 – kahekümne kuues lauluaasta

Proovid toimuvad kaks korda nädalas Tartu Ülikooli peahoones. Dirigendina jätkab Ülle Sakarias.

9. jaanuar. Uue lauluaasta esimene proov

28. jaanuar. Laululaager peahoones

18. veebruar. Laululaager

2. märts. Osalemine TÜ AN avatud proovis 

4. märts. TÜ AN vilistlaskoor - 25. Pidulik kontsert "Taaskohtumine" TÜ aulas ja koosviibimine ülikooli kohvikus        Kava      Pildid

8. aprill. Juubelikontsert Viljandi Kesklinna koolis Jakobsoni 42       Kava      Pildid   

3. juuni. Viljandimaa laulu- ja tantsupidu "Vaade koduaknast"       Kodulehele    Pildid

10. juuni. Laulupäev Elvas      Pildid

14. juuni. Hooaja lõpetamine TÜMR-is      Pildid

Juuli. Puhkusereis Islandile

26. august. Esinemine Ihaste päeval

September. Esimene proov sügissemestril

11. november. XXIII Tartu- ja Tartumaa naiskooride laulupäev Tartu Maarja kiriku toetuseks Jaani kirikus kell 12

20. detsember. Jõulukontsert EMLS Tartu meeskooriga  Kolgata kirikus

2007 – kuueteistkümnes lauluaasta          Repertuaar

Proovid kaks korda nädalas. Dirigentideks Vaike õpilased Tiiu Sinipalu ja Kristina Käst, õpetaja jälgib nende töid ja tegemisi. Sügisest Vaike tagasi koori ees.

10. jaanuar. Lauluaasta algus. Koori sünnipäeva ja 15. juubelikontserdi ettevalmistus.

31. märts – 1. aprill. Laululaager peahoones

14. aprill. 15. juubelikontsert Oulu Noorte Kristlike Meeste Ühingu meeskooriga TÜ aulas        Kava ja pildid

15. aprill. XIII Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev Tartu Jaani kirikus        Kava

27. juuni – 4. juuli. Põhja-Norra reis        Pildid

9. detsember. Jõulukontsert EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Jaani kirikus        Kava ja pildid  

 

2008 – seitsmeteistkümnes lauluaasta           Repertuaar

Proovid kaks korda nädalas peahoones. Tund enne proovi on hääleseade ühele häälerühmale. Tänu noortele dirigentidele - Kristina Kodas, Maarja Helstein ja Mari Kalling - saavad sopranid-aldid eraldi harjutada. Vaike algatusel uuendame oma koorivormi, punased pluusid asendame mustade tikandiga pluusidega.   

9. jaanuar. Koori sünnipäev Laulupeomuuseumis        Pildid

22. veebruar. Vaike Uibopuu – Tartu aukodanik

15. märts. Koorijuht Regina Sokk 100. V koorifestival Põlvas        Kava ja pildid

28. märts. Richard Ritsing 105. Kontsertõhtu TÜ aulas        Kava ja pildid

12. aprill. Meelespea. XIV Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev TÜ aulas        

25. aprill. Mees, naine ja päike. Laulud loojuvale päevale Moostes        Pildid

7. mai. Proov ja koosviibimine matemaatika-informaatikateaduskonna majas Liivi 2        

28. mai. Proov Puhjas, Margiti suvekodus        Pildid

8. juuni. Ei lõpe see kunagi. Eesti naiskooride laulupäev Türil        Kava ja pildid

5. – 13. juuli. Dalmaatsia rannik, Horvaatia, Sloveenia

3. september. Sügissemestri algus

20. september. Laululaager peahoones

21. september. Laululaager jätkub Moostes ning lõpeb kontsediga kooli saalis       Kava ja pildid

29. oktoober. Laulupooltund Tartu Linnamuuseumis        Kava ja pildid

5. november. Laulupooltund Tartu Raekojas        Kava ja pildid

15. november. Gustav Ernesaks 100. Nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinna Ülikooli aulas         Kava ja pildid
B-kategooria I koht; eripreemiad kohustusliku kaulu parima esituse eest ja parimale dirigendile B-kategoorias 

7. detsember. Jõulukontsert EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Jaani kirikus        Kava ja pildid

13. detsember. Gustav Ernesaks 100. Nais- ja neidudekooride võistulaulmise võitnud kooride kontsert Niguliste muuseum-kontserdisaalis

 

2009 – kaheksateistkümnes lauluaasta           Repertuaar

Proovid kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Dirigent Vaike Uibopuu, teda abistavad Elleri-kooli noored dirigendid Kristina Kodas, Maarja Helstein ja Mari Kalling, sügisel jätkab tööd kooriga Mari Kalling, Kristina ja Maarja jätkavad õpinguid Tallinnas.

5. jaanuar. Hooaja esimene proov

21. veebruar. Üldlaulupeo I eelproov naiskooridele Vanemuise kontserdisaalis

28. märts. Üldlaulupeo II eelproov naiskooridele ja ettelaulmine Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis

18. aprill. Üliõpilasselts Liivika 100 . Esinemine TÜ aulas        Kava

6. mai. Tartu laulupeo naiskooride eelproov Kutsehariduskeskuse saalis

10. mai. Emadepäeva kontsert EMLS Tartu Meeskooriga Kambja Püha Martini kirikus        Kava

19. mai. TÜ Akadeemilise Naiskoor – 64. Ühislaulmine laeval Pegasus

11. juuni. Esinemine näituse „Laulupidu teeb rahvas“ avamisel Tartu Laulupeomuuseumis        Kava ja pildid

13. juuni. Tartu laulupidu Tartu laululaval        Kava ja pildid

3.- 5. juuli. XXV laulupidu ÜhesHingamine Tallinna lauluväljakul        Kava        Pildid 

1.- 8.august. Koori suvereis Itaaliasse

31. august. Sügishooaja alustamine

17. – 18. oktoober. Laululaager Viljandi Pärimusmuusika aidas        Pildid        

18. oktoober. Kontsert Viljandi Pauluse kirikus        

8. november. XV Tartu ja Tartumaa naiskooride ja Lõuna-Eesti meeskooride laulupäev Vanemuise kontserdimajas
                                                                                                                    
Kava ja pildid

29. november. Kontsert Jõuluootus EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Jaani kirikus        Kava ja pildid

 

2010 – üheksateistkümnes lauluaasta           Repertuaar

Proovid kaks korda nädalas. Dirigent Vaike Uibopuu, abidirigendid kevadsemestril Mari Kalling, sügissemestril Grete Maipuu ja Roosi Rõõmussaare

9. jaanuar. Lauluaasta algus ja koori sünnipäeva tähistamine

28. veebruar. Laululaager peahoones ja Jaani kirikus       Pildid

3. märts. TÜ Akadeemilise Naiskoori sünnipäev. Ühisproov

28. märts. Kontsert Kevadekillud Tartu Jaani kirikus        Kava

16. aprill. TÜ Akadeemiline Naiskoor 65. Vilistlasõhtu

18. aprill. Baltikumi keemiaolümpiaadi pidulikul lõpetamisel Tartu Linnamuuseumis,
seejärel laululaager peahoones

15. mai. Juubelikontsert „Koorijuht Vaike Uibopuu 70“ TÜ aulas        Kava ja pildid          Video

23. mai. Juubelikontsert „Koorijuht Vaike Uibopuu 70“ Tallinna Lauluväljaku klaassaalis        Kava ja pildid

29. mai. II Uma Pido Intsikurmus.         Kava        Pildid

6. juuni. Eesti naiskooride laulupäev „ Päev paistab, pidu kestab...“ Rakvere linnuses        Kava ja pildid

12.- 17. august. Koori suvereis Gotlandile        Pildid

6. september. Sügissemestri algus

9. oktoober. Laululaager Kambjas        Pildid        Videod

17. oktoober. Kontsert „Mu süda ärka üles“ Tallinna Jaani kirikus        Kava ja pildid

28. november. XVI Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev „Helisev ootus“ Tartu Jaani kirikus        Kava ja pildid

11. detsember. Esinemine Saari Tamme koostatud raamatu „Vaike Uibopuu: neiulaul ja naistelaul“ esitlusel

12. detsember. Advendikontsert „Valguse poole“ EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Jaani kirikus        Pildid  

 

2011 – kahekümnes lauluaasta          Repertuaar

3. märts. TÜ Akadeemilise Naiskoori aastapäeva tähistamine - hääleseade näidistund

25. märts. XVI Gaudeamuse eelproov

23. mai. Kontsert botaanikaaias        Pildid        Videod

25. mai. Gaudeamuse eelproov

2. juuni. Gaudeamuse eelproov

23. juuni. Gaudeamuse peaproov

24.-26. juuni. Osalemine XVI üliõpilaste laulu- ja tantsupeol „Gaudeamus“ Leedus         Pildid ja kava       

10-14. august. Koori suvereis Šveitsi

 8. oktoober. Laululaager Kambjas        Pildid        Video

10., 24. ja 31. oktoober. Hääleseade näidistunnid

10. november. Vaike Uibopuule  antakse üle Maailma Kultuurinõukogu (World Cultural Council) diplom

19. november. Esinemine  XVII Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeval TÜ aulas          Kava    Pildid    Video

27. november. Heidi juubel, Urve sünnipäev         Pildid 

7. detsember. Esinemine Eesti Maaülikooli raamatukogu juubeliüritusel        Kava

11. detsember. Advendikontsert „Jõua, jõua, jõulukene“ EMLS Tartu Meeskooriga Tartu Salemi kirikus  Kava ja pildid  

19. detsember. Aasta lõpetamine koos EMLS Tartu Meeskooriga Wilde talveaias        Pildid